Obchodní podmínky

MgA. Dominika Petrtýlová
Korunovační 125/32
Praha 170 00
IČ: 06060277

pro prodej zboží koncovým uživatelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://dominikapetrtylova.com/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) MgA. Dominika Petrtýlová., se sídlem Korunovační 125/32, Praha-Bubeneč, 170 00, IČ. 06060277 (dále jen „Prodávající“) upravené v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy o dílo (dále jen „kupní smlouva“, „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. obchod. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na adrese https://dominikapetrtylova.com, dále jen „webová stránka“) prostřednictvím rozhraní webové stránky. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.
 2. Ustanovení odlišná od Podmínek mohou být sjednána ve Smlouvě. Odlišná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva může být po dohodě smluvních stran uzavřena také v angličtině.
 4. Tyto obchodní podmínky platí obdobně při objednávce prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (např. e-mail) a s určitými odchylkami i při osobním objednání na prodejně prodávajícího nebo mimo provozovnu prodávajícího (vyplnění objednávkového formuláře nebo nákupem na místě), zejména popisem objednávky, vyplněním papírové objednávky, není-li uvedeno jinak.
 5. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a výslovně s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky. Obě strany jsou při uzavření Smlouvy vázány těmito Podmínkami.
 6. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu s individuálně sjednanými podmínkami.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Pro objednání zboží kupující „vloží“ objednané zboží do elektronického nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace o:
  • objednaném zboží,
  • kupní cenu zboží,
  • způsob úhrady kupní ceny zboží,
  • požadovaný způsob doručení objednaného zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  • Stejné informace sdělí Prodávající Kupujícímu před uzavřením Smlouvy jinými prostředky komunikace na dálku nebo osobním kontaktem.
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, včetně možnosti kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává zboží uvedené v objednávce, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném. v okamžiku odeslání Objednávky. Vyplnění všech údajů a náležitostí předepsaných ve formuláři je podmínkou platnosti Objednávky.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu v případě, že údaje v objednávce jsou neúplné nebo je kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající si dále vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku zboží na Webové stránce.
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. To neplatí pro objednávání zboží popsaného v následujícím odstavci.
 6. V případě, že zboží není zobrazeno v nabídce prodávajícího a má být vyrobeno nebo speciálně upraveno prodávajícím pro kupujícího čistě podle individuálních požadavků kupujícího („zboží vyrobené podle návrhu kupujícího“), prodávající potvrdí přijetí Objednávku zašlete elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího a zároveň zašlete kupujícímu návrh na zpracování. Smlouva je uzavřena až po oboustranně potvrzeném odsouhlasení designu zboží a jeho kupní ceny a případných dalších platebních podmínek a postupu výroby zboží.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.:
   234027492/0300 (dále jen „bankovní účet prodávajícího“);
   IBAN: CZ8003000000000319598710;
  • bankovním převodem prostřednictvím platebního systému;
  • bankovním převodem prostřednictvím kreditní karty.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Kupní cena je splatná do 2 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
 3. Při platbě je kupující povinen uvést variabilní symbol (číslo faktury). Dnem platby je den připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Na platby prováděné na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu (zpravidla na celou kupní cenu zboží, což nevylučuje možnost vystavení zálohové faktury pouze na část kupní ceny v jednotlivém případě) a zašlete jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího. Prodávající Dominika Petrtýlová není plátcem daně z přidané hodnoty. Konečnou fakturu vystaví prodávající a zašle ji na elektronickou adresu kupujícího po odeslání zboží.
 6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží dopravci nebo při osobním předání převzetím zboží kupujícím. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.
 7. V případě prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitelem je kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Byla-li kupní smlouva s kupujícím – spotřebitelem uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. nikoli osobně v provozovně prodávajícího, a netýká se zboží individuálně vyráběného prodávajícímu nebo zboží, které bylo upraveno na přání kupujícího, Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Je-li možné odstoupit od smlouvy, má kupující právo tak učinit do 14 dnů od převzetí zboží. Konkrétní postup je následující:
  1. Odstoupení od smlouvy kupující zašle ve výše uvedené lhůtě, nejlépe formou e-mailu na adresu d.petrtylova@gmail.com s tímto textem: „Rozhodl jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo faktury:………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo:……….“ Datum a podpis. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.
  2. Kupující doručí zboží na adresu prodávajícího do 14 dnů od odeslání odstoupení prodávajícímu spolu s přiloženou kopií odstoupení od smlouvy. Případně může kupující zboží přinést osobně do ateliéru prodávajícího uvedeného na webových stránkách.
  3. Zboží musí kupující vrátit kompletní, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté a v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno apod., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 4. Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese náklady na navrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 6. Nárok na úhradu škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. VÝROBA A DODÁVKA ZBOŽÍ, DOPRAVA

 1. Hotové zboží bude připraveno k dodání po uhrazení ceny zboží nebo, pokud se strany dohodnou, uhrazením části ceny zboží („Záloha“). Dodací lhůta je 7 dní.
 2. Zboží vyrobené na zakázku bude uvedeno do výroby po uhrazení ceny zboží nebo, dohodnou-li se strany, uhrazením části ceny zboží („Záloha“). Doba dodání je individuální. Prodávající sdělí kupujícímu odhad.
 3. V případě Zboží vyrobeného na zakázku je výroba zahájena schválením návrhu. Není-li možné dodržet dodací lhůtu, vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na zvláštní požadavek kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít dodávku zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující dodávku zboží ani při opakovaném dodání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen vedle jakýchkoli jiných nároků prodávajícího nahradit prodávajícímu případnou škodu vzniklou odstoupením od smlouvy.
 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen neprodleně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném přístupu k zásilce nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Převezme-li kupující zboží, je povinen poškození neprodleně popsat v předávacím protokolu a neúplnou nebo poškozenou zásilku nahlásit prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození dodávky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejednalo o rozpor s kupní smlouvou.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující dodávku zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím nebo výrobcem. prodávajícího ohledně zboží
  2. se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  5. zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.
 3. Kupující bere na vědomí, že barva zboží se může lišit od barevného vyobrazení na Webových stránkách z důvodu použití přírodních materiálů. Takový rozdíl není považován za vadu zboží a nezakládá důvod k reklamaci.
 4. Poškození nebo zničení zboží v důsledku neodborné manipulace není důvodem k reklamaci. Pravidla pro řádné zacházení se zbožím („Péče“) stanoví prodávající při dodání zboží.
 5. Ustanovení v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 6. Projeví-li se vada během 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady ve lhůtě 24 měsíců od převzetí.
 7. Prodávající poskytuje na zboží doživotní záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou péčí nebo případné změny vzhledu v důsledku opotřebení nebo stáří zboží.
 8. Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou nebo doručit osobně na adresu prodávajícího nebo do provozovny prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů na dopravu v nezbytně nutné výši.
 9. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, viditelně označeno „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, dílů, dárku apod.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresa a tel. číslo) a případně kopii nákupního dokladu, volbu způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného není možné identifikovat původ a vadu zboží.
 10. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není nepřiměřené z důvodu povaha vady. Vzhledem k povaze zboží a ruční výrobě zboží není možné vyrobit nové zboží zcela shodné s původním zbožím. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu této součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu také v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, nebo v případě, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené době nebo pokud by to kupujícímu způsobilo značné potíže s odstraněním závady.

7. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené prodávajícím, včetně jeho fotografií, jakož i reklamních materiálů, fotografií, obrázků, jiného označení zboží a obsahu v E-shopu je chráněno podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a příslušná ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži v platném znění. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jakkoli pořizovat nebo si nechat pořizovat kopie zboží či jej dále prodávat, dále šířit či kopírovat reklamní materiály, fotografie, obrázky apod. Prodávající je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat.
 2. Prodávající jako autor zboží je oprávněn vyrobit stejné nebo obdobné zboží pro jiného kupujícího nebo třetí osobu bez souhlasu kupujícího.
 3. Kupující uzavřením Kupní smlouvy nezískávají žádná práva k průmyslovému či duševnímu vlastnictví (zejména ochranné známky, obchodní jméno, firemní logo) prodávajícího ani dalších osob, jejichž produkty jsou uvedeny v obchodní nabídce prodávajícího. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
 4. Kupující souhlasí se zveřejněním fotografií zakoupeného zboží na Webových stránkách Prodávajícího, internetu, propagačních materiálech apod., není-li výslovně uvedeno jinak.
 5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti webového rozhraní obchodu.
 6. Kupující není oprávněn používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat pouze v rozsahu, který nepoškozuje práva ostatních zákazníků prodávajícího a je v souladu s jeho určením.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
 8. Prodávající a Kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech údajích a informacích (dále jen „Důvěrné informace“), o kterých se v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy dozví a které tím budou zpřístupněny, tyto informace nejsou běžně dostupné veřejnosti. Tento závazek trvá i po ukončení Kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují nesdělovat třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a které nejsou veřejně známé. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 504 a 2985 občanského zákoníku v případě, že byli upozorněni, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Za účelem poskytování služeb Kupujícímu musí Prodávající zpracovávat určité osobní údaje. Podrobnosti naleznete v našich  Zásadách ochrany osobních údajů.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

10. DORUČOVACÍ PROSTŘEDKY

 1. Komunikace s kupujícím může probíhat prostřednictvím elektronické adresy kupujícího, není-li uvedeno jinak.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:
 3. (a) e-mailová adresa: d.petrtylova@gmail.com
 4. b) doručovací adresa: Korunovační 125/32, 170 00, Praha
 5. Primárním způsobem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je e-mail (výhradně prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy). Pokud kupující komunikuje s prodávajícím prostřednictvím poštovních služeb (a pouze prostřednictvím výše uvedené doručovací adresy), nese náklady na takovou komunikaci kupující a prodávající si vyhrazuje právo odpovědět prostřednictvím e-mailu, pokud je e-mailová adresa poskytnuta prodávajícím.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, prodávající informuje, že spotřebitel se může obrátit na Českou obchodní inspekci o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a další informace jsou k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce https://adr.coi.cz. Pro vyloučení pochybností nic v těchto obchodních podmínkách nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se se svou žalobou u civilního soudu.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou nebo vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, včetně práva EU.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo nevymahatelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění v E-shopu.

Datum zveřejnění: 1. 6. 2023

0
Košík je prázdný.