Black Angel – Carbon Orchid

Black Angel – Carbon Orchid

Karbonová černá orchidej, užitý i umělecký objekt. Temná tvář usmívající se krásy. Polička na solitérní nádobu, plazivý démonický květ, elegantní znepokojující dílo. / Carbon black orchid, an applied and artistic object. Dark face of smiling beauty. The shelf for solitary container, creeping demonic flower, elegant disturbing work.

Charakteristiku mého díla, jenž je užitým i uměleckým objektem, nejlépe vystihuje část povídky od Gustava Meyrinka: “…z temné změti listů se vymrštila plazivá ohromná orchidea. Tvář démona s chtivými žíznivými pysky bez brady, jenom třpytící se oči a zející namodralý chřtán. A tato příšerná rostlinná tvář se na svém stonku chvěla, pohupovala se jako ve zlovolném smíchu a zírala na Mercedesiny ruce. Srdce se mi zastavilo jako kdyby má duše nahlédla do propasti. Věříte, že orchideje umějí myslet? V onom okamžiku jsem cítil, že to umějí.”Gustav Meyrink – Boloňské slzy. / This piece, being on the verge between art and design, can be best described by a fin-de-siecle Prague-based writer Gustav Meyrink: “From a dark tangle of lush leaves arose a giant sneaking orchid. The face of a demon with thirsty lips, chinless, merely a shining pair of eyes and bluish maw. And this horrid vegetable face trembled on its shank, dangling as if it was laughing, staring at Mercedes´s hands. My heart stopped as my soul stared into the abyss. Do you believe that orchids have thoughts? At that very moment I did.” Gustav Meyring – Bologna Tears (short story)

Orchideje mám ve velké oblibě pro jejich bizarní květy, které připomínají různé ptáčky, hmyz nebo dokonce postavy. Orchideje napodobují morfologii hmyzu, aby nalákaly ty správné opylovače a odradily ty nevhodné. Ale my, lidé, v nich vidíme i postavy a nebo dokonce tváře, to je způsobeno psychologickým jevem, který se nazývá pareidolie   je to jev, při kterém si mozek na základě fantazie a zkušeností dokresluje neurčité prvky do smysluplných obrazů. Zvolila jsem si konkrétní druh černé orchideje, která se nazývá FREDCLARKEARA – Black Angel a byla speciálně vyšlechtěna v roce 2010 Fredem Clarkem v USA. Nyní je to orchidej, která má nejblíže černé barvě, protože v přírodě se jinak černá barva nevyskytuje – vždy jde o nejtmavší odstíny fialové či červené. Tento speciálně vyšlechtěný hybrid má uprostřed svého květu portrét jakéhosi démona, který se chechtá a mně to evokuje jakýsi výsměch lidstvu a jejich pokusům o ovládání přírody.

Vytvořila jsem charakterový portrét této orchideje jak na mě působí. Jelikož každou orchidej personifikuji a připisuji jim určité lidské vlastnosti jako naivitu, něžnost či namyšlenost, i u fredclarkeary vnímám její povahu – ta je pro mě zlomyslná, sebevědomá, elegantní a tajemná – toto jsem se snažila vystihnout skrz materiály a zpracování.

Okvětní lístky orchideje jsou z karbonového vlákna, které je pro mě luxusním a elegantním materiálem, který je temný až pekelný – vyrobený z uhlíku a s hadí texturou. Samotný portrét je pak ručně za tepla vymodelovaný na huti. Komplexně mi pak šlo o to vytvořit volný objekt nejasné funkce, který působí temně, divně, démonicky, ale zároveň groteskně. Dílo Black Angel slouží jako solitérní polička na vždy jednu konkrétní nádobu.

English version :

I appreciate orchids for their bizarre flowers, which resemble different types of birds, insects, or even figures. Orchids imitate the morphology of insects to attract suitable pollinators and repel the unsuitable ones. However, humans see faces and figures in them due to a psychological phenomenon called pareidolia. Our brains fill in the information of indistinct visual stimuli into meaningful images based on our phantasy and experience. I have chosen a specific type of black orchids known as FREDCLARKEARIA – Black Angel, specially bred by Fred Clarke in the USA in 2010.  As of now, this orchid is the darkest there is. The color black doesn‘t otherwise appear in the natural world – where black is always present as the darkest shades of purple or red. This specially bred hybrid has a portrait of a laughing demon in the middle of its flowers, which evokes a feeling in me of this demon ridiculing our attempts at controlling nature.

I have created a character portrait of this orchid influenced by the way I perceive it. I personify every orchid and assign them human characteristics such as naivety,  tenderness, or arrogance. I have done the same with the Fredclarkeaira, which I perceive as wicked, confident, elegant, and mysterious – I have tried to express this through the selected material and its fabrication.

The flower petals of this orchid are from carbon fiber. I find it a luxurious and elegant material, dark or possibly hellish – made from carbon and with a snakeskin texture. The portrait itself is handmade and shaped hot at a glass workshop. As a whole, I wanted to create an object with an unspecific function, perceived as dark, strange, or perhaps demonic, but at the same time grotesque. Black Angel serves as a solitaire shelf for one selected vessel.

Foto: Anna Pleslová

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s